Regulamin

KONKURSU

Weź udział w konkursie dla najlepszych
fryzjerów Europy Środkowo-Wschodniej!
Join the movement!

Wella Trends Movement

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „ILLUMINAGE” (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Orbico Sp. z o.o. Oddział Salon Professional z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046562, numer NIP: 6462526337 (zwany dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne, a Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z późn. zm.).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie narusza przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.), w tym nie narusza przepisów art. 29 tejże ustawy, a także nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych

5. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz w Internecie pod adresem www.facebook.com/wellaprofessionalspl

6. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

7. Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§2 MIEJSCE, TERMIN I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram, pod adresem: @wellahair_pl (zwanym dalej „Profilem Organizatora”).

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie:
◦ od dnia 3 sierpnia 2022 r. od godziny 12:00
◦ do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godziny 00:00
Informacja o rozpoczęciu i zakończeniu Konkursu zostanie potwierdzona przez Organizatora w postach dotyczących Konkursu opublikowanych na Profilu Organizatora.

4. Zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem konkursowym”) polega na opublikowaniu przez Uczestnika na swoim profilu na portalu społecznościowym Instagram, w okresie trwania Konkursu, zdjęcia wykonanej przez siebie koloryzacji włosów, dokonanej przy użyciu farby do włosów Illumina Color marki Wella Professionals, oznaczonego „@wellahair_pl” i opatrzonego hasztagiem: „#konkursWellailluminage”.

5. Uczestnik musi być wyłącznym autorem Zadania konkursowego, a wykonane przez niego Zadanie konkursowe nie może naruszać praw lub dóbr osobistych jakichkolwiek osób trzecich.

6. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac. Spośród nich, jury konkursowe wybierze najlepszą.

7. Wykonanie Zadania konkursowego zgodnie z powyższymi postanowieniami Regulaminu stanowi zgłoszenie danego Uczestnika w Konkursie.

8. Dokonując zgłoszenia w Konkursie Uczestnik:
a) oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać;
b) potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
c) oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego, zaś utwór/utwory (w rozumieniu prawa autorskiego) powstałe w wykonaniu Zadania konkursowego, stanowią jego wyłączną własność (w tym w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych) i nie naruszają jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
d) oświadcza, że posiada zgodę modela/modelki, przedstawionej na zdjęciu opublikowanym przez Uczestnika w ramach Zadania konkursowego, na wykorzystanie jego/jej wizerunku na potrzeby realizacji Zadania konkursowego w ramach Konkursu (jeśli na zdjęciu przedstawiony zostanie wizerunek Uczestnika lub jakichkolwiek innych osób, niniejsze oświadczenie odnosi się także do Uczestnika i tych osób);
e) zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności prawnej z tytułu jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych wobec Organizatora przez jakiekolwiek osoby trzecie, w tym przez rzeczywistego autora Zadania konkursowego lub modela/modelkę przedstawioną na zdjęciu opublikowanym w ramach Zadania Konkursowego, gdyby oświadczenia Uczestnika, złożone w pkt c) i d) powyżej, okazały się nieprawdziwe, nierzetelne lub zostały podważone. Ponadto, w takim wypadku, Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody poniesione przez Organizatora z tego tytułu;
f) wyraża zgodę na publikację jego Zadania konkursowego nagrodzonego w Konkursie na profilach Organizatora prowadzonych przez niego na portalach społecznościowych Instagram, Facebook, YouTube;
g) oświadcza, że zapoznał się regulaminem portalu społecznościowego Instagram i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia;
h) zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego;
i) zobowiązuje się nie naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym praw ochronnych na znaki towarowe, wzory przemysłowe lub wzory użytkowe;
j) zobowiązuje się nie zamieszczać w Zadaniu konkursowym, ani w żadnym innym komentarzu do postu konkursowego, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub treści faszystowskich, pornograficznych lub powszechnie uznawanych za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub naruszające dobre obyczaje.
9. Zadania konkursowe wykonane po zakończeniu trwania Konkursu lub też niespełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, nie będą rozpoznawane.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące zawodowymi fryzjerami, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające aktywne konto na portalu społecznościowym Instagram, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, a także pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie jakiegokolwiek stosunku cywilnoprawnego) Organizatora, jak również członkowie najbliższej rodziny w/w osób tj. ich małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, w stosunku przysposobienia lub pozostające pod ich opieką.
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w okresie trwania Konkursu wykonać Zadanie konkursowe, określone w Regulaminie.
4. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), mającym prawo ubiegania się o nagrodę w Konkursie, jest wyłącznie osoba uprawniona do udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem, która w sposób prawidłowy wykonała Zadanie konkursowe.
5. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
6. Organizator wykluczy z Konkursu Uczestnika, który naruszy zasady Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, swoje zobowiązania, wynikające z § 2 ust. 8 powyżej, inne postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.
7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora: professionals.pl@orbico.com, zawierającej informację o składanej przez niego rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy lub Osoby Wyróżnionej w Konkursie powoduje utratę prawa do przyznanej mu/jej Nagrody, która to pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§4 NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) Nagroda Główna – przeznaczone dla każdego Zwycięzcy – w postaci zaproszenia do udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej zorganizowanej przez Organizatora dla wszystkich Zwycięzców łącznie (szacunkowy koszt sesji to 40.000,00 zł netto) oraz do udziału w stworzeniu wspólnie przez wszystkich Zwycięzców kolekcji Illumina Color;

2. Ponadto, do każdej Nagrody dodana zostanie nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz będzie pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361). Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361).

3. Sponsorem Nagród oraz nagród pieniężnych, o których mowa w ust. 5 powyżej, jest Organizator.

§5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, Organizator wyłoni:
a) 4 zwycięzców (zwanych dalej „Zwycięzcami”, a każdy z osobna „Zwycięzcą”); oraz dodatkowo

2. W celu wyłonienia Zwycięzców i Osób Wyróżnionych oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową („Komisja”) złożoną z 3 przedstawicieli Organizatora.

3. Komisja dokona wyboru Zwycięzców i Osób Wyróżnionych, przeprowadzając ocenę Zadań konkursowych wykonanych przez Uczestników Konkursu. Ocena Zadań konkursowych dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: poprawność wykonania Zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem (w tym prawidłowe oznaczenie zdjęć), kreatywność, styl i staranność wykonania koloryzacji, a także sposób jej przedstawienia na zdjęciu.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Zwycięzców i Osób Wyróżnionych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Organizator ogłosi Zwycięzców w tym terminie w swoim komentarzu zamieszczonym pod postem konkursowym na Profilu Organizatora. Zadania konkursowe Zwycięzców w Konkursie mogą zostać opublikowane na profilach Organizatora prowadzonych przez niego na portalach społecznościowych Instagram, Facebook, YouTube, na co Uczestnicy poprzez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę.

5. Dodatkowo, każdy Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiona o przyznaniu jej Nagrody w Konkursie poprzez wysłanie do niego/niej przez Organizatora prywatnej wiadomości za pośrednictwem portalu Instagram, opisującej także sposób przyznania/odebrania Nagrody.

6. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej w Konkursie Nagrody na rzecz innej osoby.

8. Zwycięzca/Osoba Wyróżniona, któremu/której została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do Nagrody, poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia w tym zakresie.

9. Nieodebrana przez Zwycięzcę/Osobę Wyróżnioną Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§6 REKLAMACJE

1. Niezależnie od odpowiedzialności Organizatora wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz bez względu na uprawnienia przysługujące na tej podstawie Uczestnikowi jako konsumentowi wobec Organizatora w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, każdy Uczestnik ma prawo zgłosić do Organizatora reklamację w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem.

2. Prawo do składania reklamacji przysługuje w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu.

3. Reklamacje mogą być składane drogą pisemna na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres: professionals.pl@orbico.com

4. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia Organizatorowi.

5. Zaleca się, by reklamacja zawierała imię i nazwisko lub inne dane identyfikującego Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora tą samą drogą, jaką została złożona reklamacja. Jeżeli decyzja Organizatora nie będzie satysfakcjonująca dla Uczestnika, który złożył reklamację, Uczestnik ten może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa przed sądami powszechnymi.

§7 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników uzyskane podczas lub w związku z organizacją Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:
a) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, takich jak: organizacja Konkursu jako przyrzeczenia publicznego, wypełnienie obowiązków Organizatora wynikających z postanowień Regulaminu, wyłonienie Zwycięzców, przyznanie Nagród, rozpatrzenie złożonych reklamacji, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, bieżący kontakt z Uczestnikiem w sprawach związanych z jego udziałem w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, wynikających z przepisów prawa, np. przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu i wykonania przez Organizatora wszystkich obowiązków wynikających z Regulaminu. Po upływie tego okresu Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników w niezbędnym do tego zakresie przez czas wynikający z obowiązujących wymogów prawnych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe Uczestników mogą być przechowywane tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, takich jak dochodzenie roszczeń czy obrona przed roszczeniami.

5. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w imieniu Organizatora dane osobowe Uczestników, np. dostawcom usług informatycznych, marketingowych, kurierskich.

6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu narusza obowiązujące przepisy prawa.

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi udział w Konkursie, przyznanie Nagrody, czy też rozpatrzenie reklamacji.

8. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym w celu skorzystania z przysługujących im uprawnień, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Organizatora, dostępnym pod adresem poczty elektronicznej: iod.no.pl@orbico.com.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram. Jednocześnie Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs i jego przebieg.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2022 r.

Kliknij i wróć na górę strony!

Bądźmy

w kontakcie

Poznaj inne

marki wella

Ustawienia plików Cookie

close
Dostosuj
Włącz wszystkie

Informacje Ogólne

Możesz kontrolować swoje dane

Wybierając poniższe opcje sterujesz sposobem wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Pamiętaj, że wyłączając całkowicie obsługę plików cookies, nasz serwis może działać niepoprawnie

Co to są pliki cookies i dlaczego ich używamy

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę, gdy korzystasz z serwisów internetowych. Z ich pomocą nasza firma może zapisywać np. Twoje preferencje. Pomaga nam to mierzyć sposób korzystania z naszego serwisu oraz prowadzić badania i zbierać informacje, które reklamy budzą Twoje zainteresowanie.

Jak wybrać ustawienia?

Poniżej widzisz, jakie pliki cookies są używane w naszym serwisie. Po dokonaniu wyboru możesz zawsze później dokonać zmiany ustawień. W tym celu kliknij na odsyłacz „ Zmień ustawienia cookies”, który znajduje się na dole naszej strony.

Gdy włączysz Cookies

- Możemy poprawić działanie naszego serwisu i dopasować go do Twoich potrzeb

- Możemy zapamiętać Twoje preferencje, np. tematy, które Cię interesują

- Możemy dostarczać Ci więcej treści, które Cię interesują

Gdy nie włączysz Cookies

- Nie zapamiętamy Twoich ustawień i nie będziemy mogli dostosować naszego serwisu do Twoich potrzeb

- Niektóre funkcje w naszym serwisie mogą działać niepoprawnie

- Możesz widzieć reklamy, które Cię nie interesują.

Obsługa Serwisu i usług podstawowych

Te pliki są wymagane i nie można ich wyłączyć. Dzięki nim serwis może działać a podstawowe funkcje mogą być obsługiwane.

zawsze aktywne

Pomiar Wydajności

Dzięki tym danym analizujemy wykorzystanie naszego serwisu, min. mierzymy jego wydajność. Te dane pomagają nam uzyskać informację o treściach, jakich poszukują uzytkownicy naszego serwisu, jak często do niego wracają. Dzięki temu możemy udoskonalać nasz serwis.

włączone

Rozszerzanie funkcji

Te informacje cookies pozwolą nam rozszerzyć funkcje naszego serwisu. Zapamiętamy ustawienia i preferencje użytkowników, aby dostarczyć im spersonalizowaną obsługę. Zapamiętane informacje mogą dotyczyć np. języka, nazwy konta użytkownika, kraju lub innych.

włączone

Personalizacja reklam

Te informacje cookies pozwalają nam na umieszczanie reklam, które odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. Bez tych informacji użytkownicy będą widzieli reklamy niezgodne z ich potrzebami.

włączone