Regulamin

KONKURSU

Weź udział w konkursie dla najlepszych
fryzjerów Europy Środkowo-Wschodniej!
Join the movement!

Wella Trends Movement

REGULAMIN KONKURSU

§1 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

1) Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą WELLA TRENDS MOVEMENT na zasadach określonych w Regulaminie;

2) Organizator – Orbico sp. z o. o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

3) Sponsor – Orbico sp. z o. o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.

4) Jury (sędzia) – influencerzy-fryzjerzy wybierani w cyklu miesięcznym i powoływani przez Wella Company.

5) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie, który złożył wniosek o udział w Konkursie wypełniając zadanie konkursowe na zasadach określonych w Regulaminie.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin określa warunki Konkursu prowadzonego przez Organizatora dla użytkowników portalu Instagram.

2) Celem Konkursu jest promocja marki WELLA.

3) Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia od godz. 00.00 do 30 czerwca 2022 do godz. 23:59.

4) Jury czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

5) Konkurs nie jest tworzony, zarządzany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram.

Instagram jest niniejszym w pełni zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w związku z Konkurencją.

6) Konkurs nie musi być zgłaszany w trybie określonym w Ustawie z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 471). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią, zakładem, ani loterią promocyjną lub inna formą przewidzianą w ww. ustawie.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do wykonywania zawodu, działa zgodnie z prawem, spełniając wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
• zamieszkanie na terenie Regionu Europy Środkowo-Wschodniej – w rozumieniu firmy Wella, czyli w następujących krajach: Izrael, Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Chorwacja, Bułgaria, Słowenia, Serbia, Cypr, Malta, Mołdawia, Węgry, Macedonia, Czarnogóra, Albania, Bośnia i Hercegowina;
• posiadanie profilu publicznego na Instagramie;
• zapoznanie się z treścią Regulaminu opublikowaną na stronie domwella.pl i pod linkiem podanym w Biografii na Instagramie;
• wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 4 na zasadach określonych w Regulaminie;
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 10 ust. 1.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§4 ZADANIE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIA

1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu postu – zdjęcia lub rolki z dwoma (lub więcej) zdjęciami wykonanymi przez Uczestnika i udostępnieniu ich na swoim profilu w serwisie Instagram. Zdjęcia powinny reprezentować swoją interpretację wybranego trendu miesiąca, ogłoszoną wcześniej przez Markę. Włosy powinny zajmować większą część postu ze zdjęciem.

2. Uczestnik powinien odpowiednio oznaczyć swój post: #CEEWellaTrends22 #nazwawybranegotrendu, np. #OmbreBob #kolorwykorzystanejlinii, np. #KolestonPerfect, @wellahair (konto globalne) @wellahair_pl (konto lokalne) #MakeChange, #AskForWella.

3. Każdy Uczestnik może publikować nieograniczoną liczbę postów, ale każdy post musi spełniać warunki zadania konkursowego.

4. Każdy uczestnik może nawet dodać wzmiankę do swojego istniejącego już posta na Instagramie – ale powinien upewnić się, że użył produktów Wella do stworzenia danego koloru.

5. Wykonanie zadania konkursowego w sposób określony w ust. 1-3 jest równoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu.

6. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że ​​jego zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

2. Zgłoszenie do Konkursu nie może:
1) stanowić złej reklamy lub szkodzić reputacji lub dobremu imieniu Organizatora lub Sponsora;
2) zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub dyskryminujących lub naruszających obowiązujące przepisy prawa;
3) naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

3. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu mogą być wcześniej poddane obróbce cyfrowej np. jako odpowiednik zabiegu w ciemni fotograficznej, polegający na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, efektu wypalenia, itp. Zakres dopuszczalnej edycji zdjęć obejmuje stosowanie filtrów. Niedopuszczalne są zmiany polegające na fotomontażu lub manipulacji cyfrowej.

4. Jury ma prawo do dyskwalifikacji zdjęć niezgodnych z tematyką lub niespełniających innych warunków Konkursu.

§5 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że ​​zdjęcie zgłoszone do Konkursu przedstawia wyłącznie jego własną twórczość i wyraża zgodę na jego nieodpłatną publikację przez Organizatora. Jeśli osoba trzecia wniesie roszczenie przeciwko Organizatorowi w związku z upublicznieniem jego wizerunku w wyniku fałszywego oświadczenie Uczestnika, Uczestnik zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu prawa cywilnego w tym zakresie.

2. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że ​​jest autorem dodanego zdjęcia (wyłączny twórca zdjęcia), posiadający pełne prawa autorskie do zdjęcia, oraz dodane zdjęcie nie jest obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Jeśli osoba trzecia wniesie przeciwko Organizatorowi roszczenie w związku z naruszeniem jego praw autorskich, Uczestnik zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność cywilną wynikającą z wad prawnych za pracę konkursową złożoną przez Uczestnika.

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez Uczestnika Organizatorowi autorskich praw majątkowych do zgłoszonego zdjęcia (zdjęć) bez czasu lub ograniczenia terytorialnego na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie zgłoszenia do Konkursu, w szczególności: w zakresie nagrywania i reprodukcji – produkcja jakąkolwiek techniką, w tym magnetyczną, audiowizualną, cyfrową, optyczną; drukowanie, komputerowe techniki zapisu, niezależnie od formy zapisu oraz rozmiaru, formy, techniki, rodzaju i sposobu dystrybucji lub publikacji; wprowadzanie do pamięci komputera, rejestrowanie czasowe i stałe oraz sporządzanie kopii zapisu, archiwizacja ewidencji; w zakresie handlu – marketing, wynajem, użyczenie, wymiana z podmiotami trzecimi w kraju i za granicą, nadawanie przewodowe i bezprzewodowe widzenie przez stacje naziemne z wykorzystaniem satelitów (sygnał kodowany i niekodowany), w tym prawo do: retransmisji na platformach cyfrowych i/lub sieciach kablowych, transmisja internetowa, równoczesne nadawanie integralne (reemisja) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż ww. – ekspozycja publiczna, eksponowanie lub udostępnianie publicznie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie w internecie (w tym w serwisach/portalach internetowych), w multimediach teleinformatycznych i sieciach komputerowych; interaktywny użytek, udostępnianie poprzez: media strumieniowe, publikowanie w całości lub w częściach, wykorzystanie w całości lub w częściach w innych publikacjach, w tym w zakresie opracowań, kolekcji, dzieł zbiorowych lub kombinacje z innymi towarami, w tym innymi dziełami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; używanie w publikacji materiałów, w tym materiałach promocyjnych i informacyjnych; prawo do użytkowania w całości lub w części i łączenia z innymi dziełami.

4. Uczestnik upoważnia Organizatora (oraz podmioty działające w imieniu Organizatora) do: wykonywania w ich imieniu zależnych praw autorskich do przesłanego zdjęcia (zdjęć), które obejmuje w szczególności edycję/modyfikację, kompilację, adaptację wraz z prawem do udzielania dalszych upoważnień w tym zakresie osobom trzecim.

5. Uczestnik zobowiązuje się nie stosować wobec Organizatora moralności autorskiej prawa i upoważnia Organizatora do wykonywania tych praw w jego imieniu, w tym: prawo do udzielenia dalszego upoważnienia w tym zakresie osobom trzecim.

§6 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Laureaci Konkursu wybierani są co miesiąc przez Jury spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonali zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.

2. Jeżeli Jury uzna, że ​​zgłoszenie do Konkursu nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, zgłoszenie nie podlega ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i traci prawo do nagrody.

3. Na zwycięzców Konkursu każdy z jurorów wybiera co miesiąc dwóch Uczestników, którzy opinią Jury najbardziej twórczo zrealizowali zadanie konkursowe, zgodnie z kryterium wyboru stosowanego przez Jury. Zwycięzcy Konkursu nie powinni być wybierani losowo.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu:
– na profilu Instagrama Jury
– jako post na Instagramie na oficjalnych profilach na Instagrama wszystkich kont, na których Konkurs był ogłoszony – wszystkie profile Organizatora.

5. Uczestnicy, których zadania konkursowe otrzymają najwyższą ocenę Jury, otrzymają nagrodę w postaci zestawu 3 Produktów Wella Professionals – wybranych przez Rynek na podstawie lokalnej specyfiki.

6. Spośród wszystkich zwycięzców wyłonionych w czasie trwania Konkursu (1 kwietnia – 30 czerwca), w pierwszych dwóch tygodniach czerwca każdy sędzia wybierze jednego uczestnika, który w opinii Jury wykonał zadanie konkursowe w najbardziej kreatywny sposób. Trzech Uczestników z najwyższą liczbą głosów stanie się trzema top zwycięzcami Konkursu.

7. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Odwołanie nie jest możliwe. Opinie Jury dotyczące zgłoszeń indywidualnych na Konkurs nie są udostępniane.

§7 NAGRODY

1. Nagrody w Konkursie sponsorowane są przez Sponsora.

2. Do wartości nagród określonych w ust. 1 doliczane są dodatkowe nagrody pieniężne na kwotę stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody w Konkursie, stanowiącą 11,11 % wartości nagrody. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na bezpośrednią zapłatę przez Organizatora podatku od wygranej w Konkursie.

3. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obliczy i przekaże do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowego należny od nagrody. Zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Organizatorowi wszelkich danych niezbędnych do wykonania wyżej wymienionych obowiązków. Formularz danych do wpłaty podatku od nagrody stanowi Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

4. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zamianę nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym: ekwiwalent pieniężny lub roszczenie o wydanie nagrody jakiejkolwiek osobie trzeciej.

§8 ZASADY ODBIORU NAGRÓD

1. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom w ciągu 2 tygodni od przekazania Organizatorowi wymaganych danych osobowych zwycięzcy (imię i nazwisko oraz adres do korespondencji: ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu). Określone dane osobowe należy przekazać Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości prywatnej (DM) w odpowiedzi na informacje przekazane przez Organizatora.

2. Nieprzestrzeganie zasad odbioru nagród, w szczególności podanie danych pozwalających na dostarczenie nagrody, spowoduje utratę prawa do odbioru nagrody.

§9 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni składać pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem o treści: „WELLA TRENDS” MOVEMENT.

2. Reklamacje można składać w trakcie Konkursu lub w ciągu 14 dni po jego zakończeniu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji, oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji oraz własnoręczny podpis.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu. Reklamacje nie spełniające warunków określonych w ust. 1-3 nie będą brane pod uwagę.

§10 DANE OSOBOWE

1. Poniższe postanowienia Regulaminu stanowią wypełnienie obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w dniu przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

2. Kontakt z Administratorem, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem tych danych, jest możliwy pod adresem e-mail: dane.osobowe.pl@orbico.com.

3. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane w pierwszej kolejności na podstawie zgody przyznanej przez Uczestnika poprzez udział w Konkursie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu, ustalenia jego wyniku i przyznania nagród, a ponadto z uwagi na fakt, że, przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Uczestnika, w szczególności w przebiegu rozpatrywania jego ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej, w szczególności ze względu na konieczność dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a także w wewnętrznych celach administracyjnych Organizatora, w tym w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane Uczestników mogą być również przetwarzane przez Organizatora poprzez wysyłanie wiadomości marketingowych, dotyczących m.in. dalszych akcji promocyjnych i konkursów (art. 6 ust. 1 f RODO), przy czym dane są przetwarzane w tym celu wyłącznie za zgodą Uczestnika, tak jak otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

5. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom tylko w niezbędnym zakresie, tj w celu przeprowadzenia Konkursu, decydowania o jego wynikach i przyznania nagród, w celu spełnienia wymagań prawnych obowiązków Organizatora, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub podmiotu trzeciego i na podstawie zgody Uczestnika.

6. Odbiorcami danych mogą być w szczególności podmioty zewnętrzne przetwarzające dane na zlecenie Organizatora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z zaleceniami Organizatora, a także pod warunkiem zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej. Podmioty obejmują m.in. dostawców usług hostingowych i systemów informatycznych, operatorów pocztowych i kurierów, dostawców usług doradczych, księgowych i prawnych. Odbiorcami są również upoważnieni pracownicy, członkowie i partnerzy Organizatora.

7. Dane Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem przetwarzania danych w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, którego serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Facebook posiada certyfikat Tarczy Prywatności i tym samym zapewnia przestrzeganie zasad europejskich przepisów o ochronie danych.

8. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. w odniesieniu do przetwarzania dokonanego na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej w związku z udziałem w Konkursie do czasu zakończenia Konkursu lub wycofania zgody; w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych Organizatora w zakresie ich działalności, w tym w szczególności obowiązkami podatkowymi – do czasu zobowiązania wygasają; w zakresie przetwarzania niezwiązanego z uczestnictwem w Konkursie, realizowane na podstawie zgody Uczestnika – do czasu wycofania takiej zgody; z przetwarzania dokonanego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osobom trzecim oraz w celu ochrony żywotnych interesów Uczestnika – do czasu, gdy interesy są spełnione lub Uczestnik sprzeciwia się takiemu przetwarzaniu, chyba że jest to prawnie uzasadnione podstawami dalszego przetwarzania tych danych; w celu tzw. rozliczalności czyli wykazania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – na okres, w którym jest obowiązek zachowania danych lub dokumentów zawierających dane w celu udowodnienia spełnienia wymogów prawnych oraz umożliwienie władzom publicznym kontroli ich spełnienia.

9. W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, Uczestnik ma prawo do informacji, jakie dane są przetwarzane; prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia; prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w zgodzie z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na dokonywane przetwarzanie na podstawie zgodności z prawem zgody przed jej wycofaniem; prawo do roszczenia prezentacji przesłanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania przez Uczestnika, że ​​dane przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych przez Uczestnika nie jest obowiązkowe, jest jednak warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie. Dane przetwarzane przez Organizatora pochodzą bezpośrednio od Uczestnika i są pobierane w momencie zgłoszenia przez Uczestnika swojego udziału w Konkursie, a w razie potrzeby uzupełniane w dalszym toku konkursu.

11. Organizator nie stosuje żadnej formy automatycznego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości lub awarie w funkcjonowaniu sieci internetowej na urządzeniach, z których korzysta Uczestnik.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasową lub stałą niedostępność portalu Instagram.

3. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

4. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu wymaganych zgód, bez: konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, po jego opublikowaniu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Kliknij i wróć na górę strony!

Bądźmy

w kontakcie

Poznaj inne

marki wella

Ustawienia plików Cookie

close
Dostosuj
Włącz wszystkie

Informacje Ogólne

Możesz kontrolować swoje dane

Wybierając poniższe opcje sterujesz sposobem wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Pamiętaj, że wyłączając całkowicie obsługę plików cookies, nasz serwis może działać niepoprawnie

Co to są pliki cookies i dlaczego ich używamy

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę, gdy korzystasz z serwisów internetowych. Z ich pomocą nasza firma może zapisywać np. Twoje preferencje. Pomaga nam to mierzyć sposób korzystania z naszego serwisu oraz prowadzić badania i zbierać informacje, które reklamy budzą Twoje zainteresowanie.

Jak wybrać ustawienia?

Poniżej widzisz, jakie pliki cookies są używane w naszym serwisie. Po dokonaniu wyboru możesz zawsze później dokonać zmiany ustawień. W tym celu kliknij na odsyłacz „ Zmień ustawienia cookies”, który znajduje się na dole naszej strony.

Gdy włączysz Cookies

- Możemy poprawić działanie naszego serwisu i dopasować go do Twoich potrzeb

- Możemy zapamiętać Twoje preferencje, np. tematy, które Cię interesują

- Możemy dostarczać Ci więcej treści, które Cię interesują

Gdy nie włączysz Cookies

- Nie zapamiętamy Twoich ustawień i nie będziemy mogli dostosować naszego serwisu do Twoich potrzeb

- Niektóre funkcje w naszym serwisie mogą działać niepoprawnie

- Możesz widzieć reklamy, które Cię nie interesują.

Obsługa Serwisu i usług podstawowych

Te pliki są wymagane i nie można ich wyłączyć. Dzięki nim serwis może działać a podstawowe funkcje mogą być obsługiwane.

zawsze aktywne

Pomiar Wydajności

Dzięki tym danym analizujemy wykorzystanie naszego serwisu, min. mierzymy jego wydajność. Te dane pomagają nam uzyskać informację o treściach, jakich poszukują uzytkownicy naszego serwisu, jak często do niego wracają. Dzięki temu możemy udoskonalać nasz serwis.

włączone

Rozszerzanie funkcji

Te informacje cookies pozwolą nam rozszerzyć funkcje naszego serwisu. Zapamiętamy ustawienia i preferencje użytkowników, aby dostarczyć im spersonalizowaną obsługę. Zapamiętane informacje mogą dotyczyć np. języka, nazwy konta użytkownika, kraju lub innych.

włączone

Personalizacja reklam

Te informacje cookies pozwalają nam na umieszczanie reklam, które odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. Bez tych informacji użytkownicy będą widzieli reklamy niezgodne z ich potrzebami.

włączone